Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове повишаване

 • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанже ...

 • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанже ...

 • Дограмата БГ

  Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги.

  (2) Законът се прилага за крайното потребление на енергия от въоръжените сили, доколкото не противоречи на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или на друг специален закон.

  (3) Законът не се прилага за крайното потребление на енергия от:

  1. инсталациите за категориите промишлени дейности по чл. 131в от Закона за опазване на околната среда;

  2. транспортните средства във въздушния и водния транспорт.

  Чл. 2. Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда чрез:

  1. използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия;

  2. развитие на пазара на енергийните услуги и извършване на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители от търговците с енергия.

     Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт