Дограмата БГ

Глава четвърта. РАЗПОЛАГАЕМОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Чл. 40. (1) С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при условията и по реда на този закон, в агенцията се създава и поддържа национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България.

(2) С цел осигуряване на достъпност чрез системата по ал. 1 се предоставя информация за:

1. националните индикативни цели;

2. изпълнението на дейности и мерки, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност;

3. постигнатите годишни енергийни спестявания;

4. състоянието на енергийната ефективност - на национално ниво и по сектори;

5. плановете и програмите за енергийна ефективност по чл. 11, ал. 1;

6. отчета за изпълнението на плановете по чл. 12, ал. 1 и предвидените по чл. 11, ал. 3 средства за изпълнението им;

7. плановете и програмите по чл. 36, ал. 2, т. 1;

8. отчетите по чл. 36, ал. 5;

9. добрите практики в областта на енергийната ефективност;

10. лицата, вписани в регистрите по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4.

(3) С цел осигуряване на разполагаемост чрез системата по ал. 1 се набира информация за:

1. изпълнението на индивидуалните индикативни цели;

2. реализираните продажби на енергия към крайните потребители през предходната календарна година;

3. количествата произведена продукция и/или извършени услуги и добавена стойност през предходната календарна година и използваната за това енергия;

4. реализираните дейности и мерки за енергийна ефективност;

5. сградите, подлежащи на задължително сертифициране по чл. 19;

6. промишлените системи, подлежащи на задължително обследване по чл. 33, ал. 2;

7. котли и климатични инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1;

8. изпълнени проекти за постигане на индивидуални индикативни цели, финансирани от Фонд "Енергийна ефективност";

9. други дейности, свързани с изпълнението на закона.

Чл. 41. (1) Информацията по чл. 40, ал. 2 и 3 се предоставя от:

1. търговците с енергия;

2. собствениците на сгради и промишлени системи;

3. собствениците на котли и климатични инсталации съответно по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1;

4. изпълнителния директор на Фонд "Енергийна ефективност";

5. други лица, които предоставят енергийни услуги.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на агенцията не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по чл. 40, ал. 2 и 3 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 Дограмата БГ

Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  /  / Глава четвърта. РАЗПОЛАГАЕМОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА