Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове изпълнението

Най-актуални страници изпълнението

 • Продукти от поликарбонат ПРОДУКТИ

 • Мароко - От Имперските столици до загадките в Сахара - 01.05.2021г.  » ...

 • В община Борован продължава осигуряването на топъл обяд

 • Дограмата БГ

  Глава четвърта. РАЗПОЛАГАЕМОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

   

  Чл. 40. (1) С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при условията и по реда на този закон, в агенцията се създава и поддържа национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България.

  (2) С цел осигуряване на достъпност чрез системата по ал. 1 се предоставя информация за:

  1. националните индикативни цели;

  2. изпълнението на дейности и мерки, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност;

  3. постигнатите годишни енергийни спестявания;

  4. състоянието на енергийната ефективност - на национално ниво и по сектори;

  5. плановете и програмите за енергийна ефективност по чл. 11, ал. 1;

  6. отчета за изпълнението на плановете по чл. 12, ал. 1 и предвидените по чл. 11, ал. 3 средства за изпълнението им;

  7. плановете и програмите по чл. 36, ал. 2, т. 1;

  8. отчетите по чл. 36, ал. 5;

  9. добрите практики в областта на енергийната ефективност;

  10. лицата, вписани в регистрите по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4.

  (3) С цел осигуряване на разполагаемост чрез системата по ал. 1 се набира информация за:

  1. изпълнението на индивидуалните индикативни цели;

  2. реализираните продажби на енергия към крайните потребители през предходната календарна година;

  3. количествата произведена продукция и/или извършени услуги и добавена стойност през предходната календарна година и използваната за това енергия;

  4. реализираните дейности и мерки за енергийна ефективност;

  5. сградите, подлежащи на задължително сертифициране по чл. 19;

  6. промишлените системи, подлежащи на задължително обследване по чл. 33, ал. 2;

  7. котли и климатични инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1;

  8. изпълнени проекти за постигане на индивидуални индикативни цели, финансирани от Фонд "Енергийна ефективност";

  9. други дейности, свързани с изпълнението на закона.

  Чл. 41. (1) Информацията по чл. 40, ал. 2 и 3 се предоставя от:

  1. търговците с енергия;

  2. собствениците на сгради и промишлени системи;

  3. собствениците на котли и климатични инсталации съответно по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1;

  4. изпълнителния директор на Фонд "Енергийна ефективност";

  5. други лица, които предоставят енергийни услуги.

  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя на агенцията не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.

  Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по чл. 40, ал. 2 и 3 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

     Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт